Mere om GDPR (opd.)

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? Søren Ellegaard er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Han er også databeskyttelsesrådgiver, som du kan stille spørgsmål til. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Søren Ellegaard, TRAIN! Company, c/o Økomina, Amtmandsvej 2, 4300 Holbæk CVR-nr.: 25187237 Telefon: 70232770 Mail: info (@) traincompany.dk

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til håndtering af persontest, som udføres via www.e-stimate.dk, besvaring af dine henvendelser, udførdigelse af faktura o.l.

Retsgrundlaget for vores behandling er baseret på databeskyttelsesforordningens eller databeskyttelseslovens behandlingsbestemmelser par. 54/59 Vejledning om de registreredes rettigheder Legitime interesser, der forfølges med behandlingen Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger og på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne udfærdige en persontypetest – som typisk sker på enten din egen eller på en (kommende) arbejdsgivers foranledning.

3. Kategorier af personoplysninger Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Vi ønsker og beder typisk kun om et minimum af personoplysninger, som fx navn, e-mail, telefonnummer og evt. (kommende) stilling ifm. en rekrutteringsproces. Det kan også være et billede af dig, taget ifm. et kursus eller teambuilding.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: Firmaet e-stimate, som er vores leverandør af personprofiler. Vores kunde, der mht. profiler, kan være din eventuelt kommende arbejdsgiver samt Vores udbyder af hosting, som er Godaddy.com, der opbevarer oplysningerne. Såfremt vi e-mailes daokumenter med personoplysninger, sendes de tilbage med samme metode, som vi modtager dem på. Vi kan vælge at drøfte en sag mhp. professionel sparring med egne sparringspartnere.

5. Vi modtager typisk dine personoplysninger fra dig eller din (kommende) arbejdsgider.

6. Opbevaring af dine personoplysninger: Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på relevansen, som kan være at hjælpe dig eller din (kommende) arbejdsgiver med sparring om fx en personprofil og/eller din jobfunktion.

7. Retten til at trække samtykke tilbage Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10.Dine rettigheder Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 56/59